Emigreren naar Aruba

Emigreren naar Aruba

Ga je emigreren naar Aruba dan zijn er een heel aantal belangrijke zaken te regelen voor vertrek. Als je van plan bent je voor langere tijd op Aruba te vestigen, langer dan 3 maanden, dan zul je je moeten uitschrijven in Nederland, een verblijfsvergunning op Aruba moeten aanvragen bij de DIMAS (Departamento di Integracion, Maneho y Admision di Stranhero) en je moeten inschrijven bij het bevolkingskantoor op Aruba. Deze inschrijving geeft je ook de mogelijkheid om te werken op het eiland.

Je wilt op Aruba gaan wonen en misschien wel werken? Ga dan eerst naar de DIMAS (Departamento di Integracion, Maneho y Admision di Stranhero) op het eiland en dien een aanvraag in voor een verblijfsvergunning.

Eenmaal de keuze gemaakt wacht vaak een grote klus. Het vereist namelijk nogal wat voorbereiding en papierwerk om naar Aruba te emigreren. Verblijfsvergunningen moeten geregeld worden en verzekeringen moeten worden afgesloten. Daarnaast zul je op jacht moeten naar een geschikt onderkomen door het kopen of huren van een woonruimte. Ook zullen voor gezinnen met leerplichtige kinderen scholen moeten worden gezocht en moet de basis gezondheidsvoorzieningen (huisarts, tandarts, etc.) geregeld worden.

Arubaan (een op Aruba geboren Nederlander)

Slechts op Aruba geboren Nederlanders kunnen te allen tijde zonder problemen naar Aruba terugkeren en werken/ wonen. De echtgeno(o)t(e) van de op Aruba geboren Nederlander is toelatingsplichtig.

Rijksgenoten

Onder Rijksgenoten wordt verstaan personen met de Nederlandse nationaliteit die in Nederland, op Aruba, de Nederlandse Antillen of buiten het Koninkrijk geboren zijn.

Niet rijksgenoten

Een ieder die voor een langere periode naar Aruba willen gaan, dient te beschikken over een werk- en / of verblijfsvergunning. Volgens de Landsverordening Toelating en Uitzetting (LTU) mag geen buitenlander op Aruba werken zonder in het bezit te zijn van een geldige werk- en verblijfsvergunning.

Voor het verkrijgen van een tijdelijke werk- en verblijfsvergunning moet je eerst werk op Aruba zien te vinden. De tijdelijke werk- en/of verblijfsvergunning dient namelijk te worden aangevraagd door een werkgever op Aruba.

Je dient bij de eerste aanvraag om een werk- en verblijfsvergunning de volgende gegevens te overleggen:

 • naam, voornamen, geboorteplaats en -datum, nationaliteit van de betrokken persoon;
 • de reden waarom een tijdelijke verblijfsvergunning wordt aangevraagd, paspoortnummer, burgerlijke stand;
 • vermoedelijke aankomstdatum in Aruba;
 • woon- en zakenadres van de afgelopen 10 jaren;
 • de reden voor immigratie naar Aruba;
 • VOG van het land van herkomst waar je de laatste 10 jaar heeft gewoond, (niet ouder dan 2 maanden voor aankomst in Aruba);
 • twee (2) pasfoto’s;
 • een medische verklaring (niet ouder dan 1 maand) waaruit blijkt dat je geen besmettelijke ziekte zoals HIV, VDRL, T.B.C heeft en betrokkene aan een geestelijke ziekte lijdt;
 • bewijs dat je een permanent adres in Aruba hebt (huis, condominium, time-share appartement, enz.);
 • een bewijs dat je verzekerd bent tegen ziektekosten;
 • betalingsbewijs van de te betalen bedragen;
 • bankreferenties waaruit blijkt dat je financieel zelfstandig bent of bewijs waaruit blijkt dat je geen financiële last zal worden voor de regering en de gemeenschap. Bewijs van inkomen, fortuin en bezit(slechts van toepassing voor renteniers).

Normaal gesproken wordt de vergunning voor een termijn van een jaar verleend en dient jaarlijks te worden verlengd. De kosten m.b.t. het aanvragen van een vergunning dienen vooraf te worden voldaan. Behoudens uitzonderingen wordt de toelatingsplichtige niet voor een periode langer dan 3 aaneengesloten jaren toegelaten.

Personen met een tijdelijke verblijfsvergunning mogen geen zaken of professionele activiteiten verrichten zonder uitdrukkelijke toestemming van de lokale autoriteiten.

Aanvragen voor een werk- en verblijfvergunning dienen, volledig ingevuld en vergezeld van alle verzochte documenten, te worden ingediend bij:
Departamento di Integracion, Maneho y Admision di Stranheronan (DIMAS)
Tel.: 00297 5221500
Fax: 00297 5221505
e-mail: dimas@aruba.gov.aw

Top 10 meest gestelde vragen over emigreren naar Aruba

1. Ik ben Arubaan maar heb grotendeels in het buitenland gewoond.
Als Arubaan kun je te allen tijde zonder problemen naar uw geboorteland terugkeren en werken en wonen.

2. Ik ben Arubaan, woonachtig in het buitenland en ben met een niet op Aruba geboren Nederlander getrouwd.
Als Arubaan heb je niets nodig. Je echtgeno(o)t(e) is vergunningsplichtig.

3. Ik ben niet op Aruba geboren, maar één (of beide) van mijn ouders is een op Aruba geboren Nederlander.
Je bent niet vergunningsplichtig. je wordt wel aangeraden om een “Verklaring van niet van toepassing” op grond van artikel 1 lid c aan te vragen.

4. Ik ben een niet op Aruba geboren Nederlander. Hoe lang kan ik op Aruba verblijven als toerist?
Europese Nederlanders en Antilianen worden als buitenlanders beschouwd maar in tegenstelling tot een niet Nederlander, mag men tot 6 maanden in Aruba verblijven als toerist. Het is niet toegestaan arbeidsactiviteiten te verrichten.

5. Ik ben in Nederland geboren en heb de Nederlandse nationaliteit. Ik zou graag naar Aruba willen emigreren en wil weten wat ik nodig heb?
(zie kopje ”niet rijksgenoten” )

6. Mijn partner en ik willen een weekje op vakantie naar Aruba. Mijn partner heeft een visumplichtige nationaliteit en heeft een verblijfsvergunning voor haar verblijf in Nederland. Heeft zij met haar verblijfsvergunning een visum nodig voor Aruba?
Uw partner heeft geen visum nodig indien zij over een geldige verblijfsvergunning voor Nederland beschikt. Er wordt wel aangeraden om deze als bewijs mee te nemen.

7. Ik heb een visumplichtige nationaliteit en heb geen verblijfsvergunning voor mijn verblijf in Nederland. Heb ik een visum nodig om Aruba binnen te komen. Zo ja, waar kan ik deze aanvragen?
Ja, je hebt een visum nodig om Aruba binnen te komen. Deze dien je aan te vragen bij de dichtstbijzijnde Koninkrijksvertegenwoordiging.

8. Ik ben van plan om voor enige tijd naar Aruba te gaan om daar stage te gaan lopen. Welke documenten heb ik nodig voor mijn verblijf op Aruba en ten aanzien van eventuele werkvergunning.
Om stage op Aruba te lopen heb je een stageplek nodig en deze zal een stagevergunning voor je aanvragen.

9. Waar moet ik de Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen ?
Je moet deze bij je Gemeente aanvragen.

10. Ik wil op Aruba trouwen maar weet niet wat de procedure hiervoor is.
je moet schriftelijk in ondertrouw gaan. Je moet de formulieren hiervoor aanvragen bij de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister. Samen met deze formulieren dien je tevens op te sturen: afschrift van de geboorteakte van de aanstaande; indien het vorige huwelijk is ontbonden: uittreksel uit het echtscheiding- of overlijdensregister; kopie van paspoort; naam en geboortedatum van twee getuigen; verklaring van burgerlijke staat van beiden met vermelding nationaliteit.